Správná distribuční praxe (GDP)

Je směrnice pracovních postupů a nařízení. Slouží k ochraně spotřebitele a zamezuje rizikům spojeným s výrobou, skladování, distribucí a dopravou farmaceutik. Směrnice byla vytvořena na základě doporučení Světové Zdravotnické Organizace. Hlavní důraz je kladen na nepřetržité monitorování stavu přepravovaného léčiva, dodržování obecných zásad, požadavků na vybavenost, vytvoření systému jakosti a vlastní kontrolní činnosti.

TAPA TSR

TAPA TSR (Trucking Security Requirements) je standard, používaný pro zabezpečení silniční přepravy. Obsahuje požadavky na vybavení vozidel ochrannými prvky od bezpečnostních zámků přes sledovací GPS systémy až po komunikační systémy. Dále také stanovuje požadavky ohledně postupů od běžných provozních situací přes způsoby parkování vozidel až po krizové situace, do kterých se řidič s vozidlem může během přepravy dostat. Zahrnuty jsou rovněž požadavky na školení řidičů a prověření minulosti zaměstnanců. Tento standard je certifikovatelný akreditovaným nezávislým certifikačním orgánem.

ISO 9001:2009

Je standard požadavků na zavedení systému managementu kvality společnosti. Pomáhá neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, strategické řízení a řízení s riziky.

ISO 22000:2006

Je standard požadavků na systém managementu bezpečnosti potravin.

ATP certifikát

Je dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy, v našem případě především pro přepravu léčiv. ATP zavazuje dopravce států, aby při přepravě potravin a léčiv splňovali určité podmínky, používali pouze schválené přepravní prostředky a aby tato zařízení byla pravidelně kontrolována.

Teplotní mapa

Je analytické a grafické shromažďování dat, které vyhodnocuje jak je cirkulován vzduch v dané komoře. Léčiva lze převážet v teplotním režimu +2°C až +8°C a +15°C až +25°C s možností rozdělení nákladového prostoru. Cílem je prokázat, že nedochází k teplotním odchylkám mimo stanovený teplotní interval.

Tříbodová kalibrace teplotních čidel​

Je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem. Příkladem je stanovení chyby, se kterou teploměr měří a adjustací (pomocí kalibračních konstant) se teploměr nastaví tak, aby indikoval skutečnou hodnotu teploty v daném bodě (v našem případě je kalibrace provedena vždy ve třech bodech, a to 2°C, 15°C a 25°C). Kalibrace probíhají vždy u akreditované laboratoře, která je pro tyto účely specializovaná.

TOP